Nom de l’entitat

Adreça

 

A l’antenció de:

Ramon Font, President del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC)

Carles Mundó, Secretari de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya

 

Resposta al Projecte de decret de Serveis de comunicació audiovisuals sense ànim de lucre

Els sotasignants manifestem la nostra decepció davant l'esborrany de projecte de decret de Serveis de comunicació audiovisuals sense ànim de lucre i demanem a la Conselleria i al CAC que reconsiderin la redacció d'aquest document atenent a les demandes del sector que ha de regular.

Com hem expressat repetidament, d'acord amb la importància que el mateix preàmbul reconeix als mitjans sense ànim de lucre; donada la històrica marginació d'aquests mitjans en el sistema legal espanyol i català —atípic cas a Europa—; i davant l'augment de la concentració empresarial en l'espai català de comunicació, considerem que el decret ha de tenir un enfoc garantista que en el seu redactat actual no té.

Per això creiem, d'acord amb la legislació d'altres països europeus i americans, amb les recomanacions del parlament europeu i les de l'Associació Mundial de Ràdios Comunitàries (AMARC), que:

  • El decret ha de garantir que les associacions o fundacions vinculades a entitats comercials, partits polítics i organitzacions religioses no siguin considerades dins la categoria de mitjans sense ànim de lucre. Per delimitar el concepte de “mitjans del tercer sector” es pot partir de les definicions que fan els propis mitjans en els seus estatuts.
  • El decret ha de garantir un percentatge de l'espectre radioelèctric per als mitjans lliures, sense àfany de lucre; percentatge que des del propi sector considerem que ha de ser d'un terç. No té sentit té un reglament si no hi ha un espectre reservat per els mitjans que ha de regular.
  • El decret ha de garantir la capacitat d'emissió dels mitjans sense afany de lucre. Això es podria fer establint obligacions de transmissió de senyal, no només pels operadors de cable, sinó també pels operadors de l'espectre públic radioelèctric; reservant espais en els plans urbanístics per a la col·locació d'antenes d'ús comunitari, i/o reservant una banda d'espectre pels mitjans comunitaris.
  • Pel que fa al règim de llicències per a l'ús de l'espectre radioelèctric, el decret estableix un procediment de concurs similar al dels mitjans comercials. Procediment que pels requeriments econòmics i burocràtics que implica encaixa de mala manera amb les característiques del sector. Entenem que es podria establir un altre tipus de mecanisme menys farragós i diferent als concursos que compti, com a mínim, amb la participació de les iniciatives del tercer sector.
  • Els requisits que s'estableixen per al Projecte de servei (article 8) no s'adeqüen a les dinàmiques de funcionament dels mitjans lliures i comunitaris. Per exemple, no es poden demanar alhora processos participatius i oberts i requerir un únic responsable editorial. Si els mitjans han de garantir l’exercici del dret de les persones a la difusió d'informacions i opinions, cada autor ha de ser responsable dels continguts que difon. Igualment, les exigències respecte les graelles de programació i justificacions haurien de tenir en compte el caràcter d’aquests mitjans, basats en el treball voluntari, amb dedicació parcial, processos de gestió i de producció participatius, que requereixen més temps que les rutines de producció dels mitjans convencionals.
  • El decret oblida desenvolupar l'article 71 de la Llei 22/2005 de la comunicació audiovisual de Catalunya, relatiu a les mesures de foment dels mitjans sense afany de lucre.
  • El decret hauria de garantir un reconeixement dels mitjans audiovisuals lliures i comunitaris que han estat en funcionament durant anys. Recordem que la regulació arriba amb trenta anys de retard, i per això s'haurien de tenir en compte les iniciatives de mitjans que, sense cap ànim de lucre, s'han desenvolupat durant aquest període. Aquest ha estat, a més, un criteri considerat en altres processos concessionals per al sector pivat comercial.

Els sotasignants confiem que aquestes consideracions siguin tingudes en compte en la reelaboració del Projecte de decret, abans de la seva publicació en el DOGC, obrint-lo així a un procés de participació real. Entenem que les persones del propi sector poden assessorar els responsables tècnics en l’elaboració del decret, d’acord amb els principis de governança que s’impulsen des d’organismes internacionals i des de les pròpies institucions catalanes.

 

SIGNAT:

Barcelona, 19 de febrer de 2010